Company profile - sage.co.th

About us
แผนความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพราะทรัพยากรบุคคล และทรัพย์สิน

ถือเป็นความสำคัญสูงสุด โดยเน้นการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน และแก้ไขเหตุการณ์ได้รวดเร็วทันเวลา

  • ให้คนทำงานทุกคน ทุกระดับ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อระบบความปลอดภัยในการทำงาน
  • สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทุกประเภท
  • ตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัยในการทำงานเสมอ
  • เน้น การอบรมบุคลากรทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมก่อนการทำงานเสมอ
Read more