Career - sage.co.th

CAREER

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนงานของโครงการก่อสร้าง
 • ถอด BOQ และปริมาณวัสดุ ค่าแรงได้ดี
 • นำเสนองานให้ทีมงาน หัวหน้างานรับทราบก่อน ดำเนินการก่อสร้าง
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม Technical Drawing รวมทั้งร่วมแก้ปัญหาหน้างานกับโฟร์แมน เพื่อให้งานได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนด
 • บริหารสำนักงาน เซ็น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดส่งงวดงาน ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ
 • ประสานงานกับลูกค้า และ Supplier และทีมงานผู้รับเหมา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านโยธา ก่อสร้าง บริหารโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

วิศวกรโยธา

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ คุณภาพ และ ระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงต่อ
 • ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
 • วางแผนงานก่อสร้าง และ ถอดปริมาณงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว)
 • มีประสบการณ์ควบคุม งานอาคารสูง หรือ งานอาคารขนาดใหญ่ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ และ อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

สถาปนิกโครงการ

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา
 • เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเข้าหน่วยงานให้ทันเวลา
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานสถาปัตยกรรม ของโครงการ
 • ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของโครงการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ และ อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

โฟร์แมน งานโยธา

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา
 • ควบคุมคุณภาพงาน การใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • สรุปและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุม งานอาคารขนาดใหญ่ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ และ อดทน

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

ช่างสำรวจประจำโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำและดูแลภาพสเก็ท รายงาน และเอกสารตามกฎหมายของการสำรวจ เพื่ออธิบาย รับรอง และ
 • รับผิดชอบต่องานที่ทำ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของการสำรวจ ตลอดจนการวัด การคำนวณโดยใช้ Auto CAD/ Total Station
 • ทำการสำรวจเพื่อแบ่งเขตตามแผนของหน่วยงานท้องที่และผู้รับเหมาหลัก
 • บันทึกผลของการสำรวจ ในแฟ้ม Auto CAD ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานด้านที่ปรึกษางานสำรวจ 
 • มีทักษะในการใช้ GPS, HDS และ Micro Station หากมีประสบการณ์ในระบบ FDOT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้แนวทางของใบอนุญาตการสำรวจ
 • สามารถทำงานให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ผลงานผู้รับเหมา
 • จัดทำเอกสารขอซื้อวัสดุ, ค่าแรง, เครื่องมือเครื่องจักร ในหน่วยงาน
 • บันทึกรับวัสดุ, ค่าแรง, เครื่องมือเครื่องจักร เข้าในระบบ
 • จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย เงินสดย่อยที่ใช้ในหน่วยงาน
 • จัดทำเอกสารโครงการ พิมพ์งาน, เข้ารูปเล่ม ฯลฯ
 • ประสานงานในหน่วยงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยันและอดทน และทำงานในโครงการก่อสร้างได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโดยเฉพาะงานเอกสาร
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถย้ายที่ทำงาน ไปตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทได้

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่สโตร์

คุณสมบัติ

 • ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขั้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านงานเอกสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านสโตร์วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมรายรับ - รายจ่ายของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัท
 • ควบคุมการจัดการทำภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและบัญชี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน, มีความซื่อสัตย์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการปิดงบการเงินได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดของงาน

 • จัดการเอกสารงานจัดซื้อต่างๆ
 • เปรียบเทียบราคา เปิด P/O เจรจาต่อรอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของวัสดุ
 • จัดการเอกสาร P/O และ P/R และจัดเก็บ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำออฟฟิศ

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลและจัดการงานเอกสารต่างๆ ของสายงาน
 • ประสานงานภายในฝ่ายฯ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และการจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับ มีระเบียบในการจัดเก็บเอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้น
 • กระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับคนในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความอดทน ทำงานได้ตามกำหนดเวลาและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สถานที่-

เงินเดือนตามตกลง

วันและเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์ม
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : 02-508-2475-7
E-mail : sagedsign@gmail.com


จำนวน 2 คน